Mormon Metalmark
(Apodemia mormo autumnalis)

Image 400x300
Green's Peak Road, Apache Co., AZ May 15, 2009
Image 400x300
Green's Peak Road, Apache Co., AZ May 15, 2009
Image 400x300
Green's Peak Road, Apache Co., AZ May 15, 2009
Image 400x300
Green's Peak Road, Apache Co., AZ May 15, 2009
Image 400x300
Green's Peak Road, Apache Co., AZ May 17, 2009
Image 400x300
US 60, 15 miles N of Globe, Gila Co., AZ June 22, 2008
Image 400x300
US 60, 15 miles N of Globe, Gila Co., AZ June 22, 2008
Image 400x300
Bushnell Tanks, Maricopa Co., AZ June 9, 2007
Image 400x300
Mt. Ord, Maricopa Co., AZ September 16, 2006
Image 400x300
Mt. Ord, Maricopa Co., AZ June 6, 2007
Image 400x300
Boyce Thompson Arboretum, Pinal Co., AZ August 24, 2008
Image 400x300
Boyce Thompson Arboretum, Pinal Co., AZ August 24, 2008
Image 400x300
Boyce Thompson Arboretum, Pinal Co., AZ August 24, 2008