Mormon Metalmark
(Apodemia mormo autumnalis)

Image 400x300
Cluff Ranch Wildlife Area, Graham Co., AZ September 4, 2010
Image 400x300
Cluff Ranch Wildlife Area, Graham Co., AZ September 4, 2010
Image 400x300
Cluff Ranch Wildlife Area, Graham Co., AZ September 4, 2010
Image 400x300
Cluff Ranch Wildlife Area, Graham Co., AZ September 4, 2010
Image 400x300
Picketpost Trail, Pinal Co., AZ September 11, 2010
Image 400x300
Picketpost Trail, Pinal Co., AZ September 11, 2010
Image 400x300
Picketpost Trail, Pinal Co., AZ September 11, 2010
Image 400x300
Picketpost Trail, Pinal Co., AZ September 11, 2010
Image 400x300
Old US 66, MI 103, Peach Springs, Mohave Co., AZ September 17, 2010
Image 400x300
Williamson Valley Road, Prescott NF, Yavapai Co., AZ September 17, 2010