Ceraunus Blue (Hemiargus ceraunus)

Florida Wash, Pima Co., AZ
10 August 2001

Vidal Wash, Colorado River, San Bernardino Co., CA
30 May 1999Myakka River State Park, Sarasota Co., FL
10 September 2000