Gorgone Checkerspot (Chlosyne gorgone)

Mayes Co., OK
6 July 2001

Mayes Co., OK
6 July 2001

Mayes Co., OK
6 July 2001