Arizona Sister
(Adelpha eulalia)

Image 400x300
Rte 16, KM 258, Sonora, Mexico September 2, 2008