Bumblebee Metalmark
(Baeotis zonata)

Image 400x300
Rte 16, KM 238, Sonora, Mexico March 13, 2011
Image 400x300
Rte 16, KM 238, Sonora, Mexico March 13, 2011
Image 400x300
Rte 16, KM 238, Sonora, Mexico March 13, 2011