Gray Ministreak
(Ministrymon azia)

Image 400x300
Rte 16, KM 257-258, Sonora, Mexico September 2, 2008