Tailless Scrub-Hairstreak
(Strymon cestri)

Image 400x300
Rte 16, KM 257, Sonora, Mexico August 31, 2008
Image 400x300
Rte 16, KM 254, Sonora, Mexico August 31, 2008
Image 400x300
Rte 16, KM 256-257, Sonora, Mexico September 3, 2008
Image 400x300
Rte 16, KM 256-257, Sonora, Mexico September 3, 2008