Mallow Scrub-Hairstreak
(Strymon istapa istapa)

Image 400x300
Tepoca Canyon, Rte 16, KM 214, Sonora, Mexico March 29, 2009